OGÓLNE 1. Organizatorem aukcji jest MM Brothers sp. z o.o., ul. Anieli Krzywoń 1, 41-922 Radzionków, NIP 6452550162. Konie umieszczone w katalogu sprzedawane są przez Organizatora, działającego w imieniu i na rzecz właścicieli koni.

2. Pochodzenie koni umieszczone w katalogu jest oparte na przedstawionych przez właściciela konia dokumentach pochodzenia. W przypadku braku rejestracji źrebięcia do dnia aukcji, właściciel konia składa Organizatorowi pisemne oświadczenie potwierdzające pochodzenie konia, obligując się do przekazania paszportu bezpośrednio Kupującemu, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (art. 556 §1 i n. k.c.).

3. Płeć, data urodzenia i opis konia umieszczone są w katalogu, przy czym opis nie stanowi prawnej gwarancji posiadania przez konia określonych cech i nie może stanowić podstawy ewentualnych roszczeń.

STAN ZDROWIA: 4. Oferowane źrebięta nie zostały zbadane ani klinicznie, ani radiologicznie. Poddane zostały natomiast wizualnej ocenie przez lekarza weterynarii, szczególnie w zakresie ogólnej kondycji zdrowotnej oraz ewentualnych wad zgryzu lub narządów rozrodczych. Protokoły z ww. badania jest dostępne w Biurze Aukcyjnym.

5. Deklaracja stanu zdrowia źrebiąt ze strony Organizatora ograniczona jest do treści ujętych w protokole badania weterynaryjnego. Organizator nie składa zapewnień co do żadnych innych okoliczności związanych ze stanem zdrowia, potencjalnymi możliwościami czy charakterystyką źrebiąt.

PRZEKAZANIE KONIA I PRZEJŚCIE RYZYKA: 6. Odpowiedzialność za konia przechodzi na Kupującego w momencie zakończenia licytacji przez uderzenie młotka, które stanowi substytut przejścia posiadania zwierzęcia. Własność konia przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny.

7. Koń musi zostać odebrany od Sprzedającego nie później niż z chwilą osiągnięcia przez konia wieku 6 miesięcy + 2 tygodnie. Odbiór odbywa się na koszt Kupującego. Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego udostępnienia boksu na terenie swojego obiektu na okres do 2 dni, celem przekazania konia w przypadku, gdyby odbiór u Sprzedającego wiązał się dla Kupującego z nadmierną trudnocią.

8. Organizator zaoferuje Kupującemu usługę profesjonalnego transportu źrebięcia, na preferencyjnych warunkach cenowych.

LICYTACJA I ZAPŁATA: 9. Aukcja zostanie przeprowadzona w walucie EUR.

10. Oferta, aby została przyjęta, musi wynosić minimum 100,00 EUR.

11. Aukcja prowadzona jest równolegle na platformie aukcyjnej on-line. Oferty można składać również telefonicznie do zakończenia licytacji, która będzie transmitowana „na żywo” przez portal www.swiatkoni.pl / clipmyhorse.tv pod numerem telefonu 0048 515 606 189.

12. Celem otrzymania możliwości telefonicznego udziału w licytacji, koniecznym jest dokonanie rejestracji poprzez przesłanie swoich danych i numeru telefonu, z którego wykonywane będą połączenia, na adres mailowy: biuro@cichondressage.pl

13. Nabywcą konia staje się osoba oferująca najwyższą cenę, o ile zostanie osiągnięta cena minimalna zastrzeżona przez sprzedającego. Wszelkie spory, jakie mogą zaistnieć w czasie licytacji, będą rozstrzygane przez aukcjonera, który ma również prawa wycofania każdego konia z licytacji bez podania przyczyny.

14. Kupujący potwierdza zakup podpisem po zakończeniu licytacji, potwierdzając jednocześnie znajomość warunków aukcji.

15. Cena osiągnięta w trakcie licytacji stanowi cenę netto, do której doliczony zostanie podatek VAT, w wysokości zależnej od statusu podatkowego Sprzedającego. Lista stawek VAT dla poszczególnych konni będzie udostępniona w dniu aukcji.

16. Niezależnie od powyższego do ceny osiągniętej w trakcie licytacji Organizator doliczy 6% prowizji + VAT.

17. Organizator jest upoważniony do przyjmowania zapłaty za wylicytowane konie, która do kwoty 5.000 euro może zostać uiszczona w gotówce w Biurze aukcyjnym, a w każdej kwocie może zostać przelana na kont bankowe MM Brothers sp. z o.o., PKOBP 72 1020 2368 0000 2602 0528 4015.

18. Koń nie może zostać wydany Kupującemu do czasu zaksięgowania całości należności na koncie Organizatora.

19. Prawo rozstrzygania wszystkich sporów powstałych poza licytacją, a związanych z przebiegiem aukcji, należy do Organizatora.

20. Dla aukcji właściwe jest prawo polskie, a dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy dla siedziby Organizatora.